💔 Ang aming Pag-asa Minister ay Mga Estudyante ng IOU na kasalukuyang kumukuha ng kinakailangang Mga Kurso at tinuturuan ng aming Mga Ministro sa Pagsasanay. Kasama ng kanilang mga kurso, binibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng praktikal na pagsasanay sa ministeryo, tulad ng paglilingkod sa mga babaeng broken-hearted na nakasagot sa aming Marriage Encouragement Questionnaire, na naka-post sa blog, pati na rin sa blog—na naka-post 🥳 papuri. at lalo na ang course encouragement na kasalukuyang kinukuha nila.

💔 Our Pag-asa Ministers are IOU Students who are currently taking the necessary Courses and are mentored by our Practicing Ministers. Along with their courses, they are given the opportunity to have practical hands-on ministry training, such as ministering to broken-hearted women who have filled out our Marriage Encouragement Questionnaire, which is posted on the blog, as well as blog—posted 🥳 praise and especially course encouragement they are currently taking.

Adina Jacobs VC IOU 🇿🇦
Yvonne vd Hoff 🇿🇦

Upang maging isa sa aming mga RMIOU Estudyante, mangyaring mag-enroll dito:
IOU: QuickStart Enrollment Application

To become one of our RMIOU Students, please enroll here:
IOU: 🎓 QuickStart Enrollment Application

Mangyaring bisitahin ang Licensed Ministry Franchises o RMI's About 📍 page para sa karagdagang impormasyon.

Please visit Licensed Ministry Franchises or RMI's About 📍page for more information.