Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang; pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan,

at inaakay niya sa tahimik na batisan.  Pinapanumbalik ang aking kalakasan. —Mga Awit 23:1-3

Unang linggo “Ano Man ang Kaniyang Gawin, Siya ay Pagpapapalain
Dyornal

Ika-2 Linggo “Nagagalak
Dyornal

Ika-3 Linggo “Inaakay Niya Ako
Dyornal

Ika-4 na Linggo “Nahatulan
Dyornal

Ika-5 Linggo “Pagtatakip
Dyornal

Ika-6 na Linggo “Akusador
Dyornal

Ika-7 Linggo “Kinadenahan at Pinamatukan
Dyornal

Ika-8 Linggo “Mga Tukso
Dyornal

Ika-9 na Linggo “Kabilaang Pag-Uusap
Dyornal

Ika-10 Linggo “Walang Silbing Sangkahan
Dyornal

Ika-11 na Linggo “Linggo Mapangaral
Dyornal

Ika-12 na Linggo “Dapat Alam Ko!!
Dyornal

Ika-13 Linggo “Maling Pagkakasala at Pagpapatawad
Dyornal

Ika-14 na Linggo “DOBLE para sa Kasalanan Ko?!
Dyornal

Ika-15 na Linggo “Lubusang Umiibig
Dyornal

Ika-16 na Linggo “Isang Mas Malawak na Pang-unawa sa Pagmiministeryo”
Dyornal

Ika-17 na Linggo “Lahat ng ito ay Kaniyang Ideya”
Dyornal

Ika-18 na Linggo “Hindi Kailanman ‘Okey’ ang Sumuway”
Dyornal

Ika-19 Linggo “Inaakay Niya Ako: GPS”
Dyornal

Ika-20 Linggo “Sumilip sa Labas, Huwag Buksan ang Pinto”
Dyornal

Ika-21 na Linggo “Pagtulog sa gitna ng mga Bagyo”
Dyornal

Ika-22 na Linggo “Ang Pinagmumulan ng iyong Lakas”
Dyornal

Ika-23 na Linggo “Ang ating Walang Hanggang Pinagkukunan”
Dyornal

Ika-24 na Linggo “Isang Maligayang Puso”
Dyornal

Ika-25 na Linggo “Maliliit na Kasinungalingan”
Dyornal

Ika-26 na Linggo “Paghahayag Tungkol sa mga Kasinungalingan”
Dyornal

Ika-27 na Linggo “Napakasamang Pagkakasala”
Dyornal

Ika-28 na Linggo “Si Eba ay Nalinlang”
Dyornal

Ika-29 Linggo “Ang mga Mata ay Nabuksan”
Dyornal

Ika-30 Linggo “Pagbagsak ng Mukha”
Dyornal

Ika-31 Linggo “Paglipat ng Mas Mataas”
Dyornal

Ika-32 na Linggo “Pamumuhay ng walang Pagsisisi”
Dyornal

Ika-33 Linggo “Isang Mapang-unawang Paraan”
Dyornal

Ika-34 na Linggo “Nag-aabang”
Dyornal