C3_800.

Ang Babaeng May Karunungan

Ang kursong ito ay dinisenyo upang mapaghandaan ng kababaihan sa pagbabalik ng kanilang asawa.

HINDI TULAD ng Kurso 1 at Kurso 2 ang mga araling ito ay dinisenyo na gawin minsan sa isang LINGGO, hindi araw araw.

Ang Marunong na Babae sa una ay isang librong puno ng banal na ebanghelyo at karunungang ipinakita ng Panginoon kay Erin— na naging daan sa kaniyang pakikipagbalikan. Sa kalaluan, ang ibang mga kabanata ay hinugot upang mabuo ang Paanong Kaya at Gagawing Buo ng Diyos ang Iyong Buhay May-Asawa upang mabilis ang pag-alis ng mga kababaihan mula sa krisis. Ngunit, Ang Marunong na Babae ang pundasyon upang Mabuo at Makabalik sa iyong pamumuhay. Ginawa ito para sa lahat ng babae, may asawa man o wala. 

Nakakalungkot na marami sa kababaihan ang patuloy na nagbabasa at muling nagbabasa ng Pag-buo ng Buhay May-Asawa nang walang pundasyon para sa buhay may-asawa o buhay ng isang babae, anak, kapatid, pamangkin, at iba pa.

Kami ay nagpapasalamat sa IYO na naramdaman mo ang Kaniyang paggabay sa iyo na simulang ilatag ang lahat ng mahalagang pundasyon at magtiwala na Siya ay tutulong sa iyo sa paglalakbay mo sa nakakasiglang obra maestra ng DIYOS na ito sa iisang libro— syempre— para sa IYO!

“Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok…

Restoration-Journey-1

Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.” — Mateo 7:13-14

Upang maihanda ang iyong loob, nais naming pakinggan mo ang isang kantang ito. Ang kantang ito na imumungkahi namin para sa bahaging ito ng iyong paglalakbay ay “Unforgettable.” Matutulungan ka nitong maalala na sa paglalakbay na ito ay tinawag ka ng Panginoon na tahakin at maintindihan na kahit ano pa mang paghihirap ang iyong harapin ay dadalahin ka NIYA, pauwi sa tahanan. Kaya gumising ng maaga, kumilos ng maaga, at hayaan Siyang gabayan ka. 

Hinihikayat ka naming i-download ang MP3 ng kantang ito upang masabayan mo ng kanta sa bawat umagang pag-usad mo. Kung nais makita ang Liriko

PINDUTIN DITO kung bakit ka namin hinihikayat na simulan ang iyong araw sa pagkanta.


Sumali sa Tagumpay!
Huwag lamang manood.
Ang Lakbay ng Panunumbalik ay
hindi isang laro na pinapanood!
Ibuhos ang iyong puso sa iyong Taalarawan at
tingnan kung paanong magbabago ang iyong buhay!!

PANUTO:

Simulan sa pamamagitan ng pagbukas ng iyong puso sa Kaniya, sa pakikinig ng Awit ng Pag-ibig. Tapos, magbasa ng isang kabanata ng:

 1. Ang Marunong na Babae na libro o
 2. Manggagawa sa Tahanan o
 3. Paghanap sa Masaganang Buhay o kahit ano mula sa mga paksa ng Masaganang Buhay.

Matapos mabasa ang bawat aralin (sa baba), mamili sa isa sa maraming aklat ang nais mong gawin BAWAT LINGGO, sa oras na handa ka nang ibuhos ang iyong puso sa taalarawan, pagsulat ng iyong mga natutunan mula sa aralin sa bawat Talaarawan— magpahinga, kumuha ng kape o malamig na inumin, at magsimula.

Ang taalarawan mo ay IYONG libro, tala ng iyong Lakbay ng Panunumbalik, at maaring ang maging daan upang magpatibay sa pangako ng asawa mo sa oras na basahin niya sa kaniyang pagbalik ang lahat ng pinagdalahan ng DIYOS sa iyo!

Pakiusap: Kadalasan ang kalaban ay nanakawin kung ano ang naisulat mo na upang pagurin ka, lalo na bago mo matutunan ang aralin tungkol sa proteksyon ng pagbigay ng iyong ikapu sa kamalig. Para makasiguro, dahil hindi tayo maaring maging mangmang sa mga pamamaraan ng kalaban, upang makasiguro ay ibuhos ang iyong puso sa isang email muna, at ipadala sa iyong sarili (bilang reserba), at SAKA ilagay sa mga forms. 

Ang Kurso 3 ay binubuo ng 4 na Parte upang Mabuo ka:

 1. Aralin Ang Marunong na Babae upang mailatag ang pundasyon sa buhay ng lahat ng babae. 
 2. Gawin ang Manggagawa sa Tahanan — “Sulitin ang Iyong Oras” upang maligayahan sa buhay, magbigay ng oras para sa iyong magiging samahan at/o ang pagbabalik ng iyong asawa. 
 3. Maging isang Nobyang Mapapangasawa— piliin ang isa sa maraming libreng kurso sa Masaganang Buhay na Serye upang maihanda ka sa paghihirap ng isang bagong buong pagsasama kasama ang iyong asawa o pamumuhay mag-isa kasama lamang Siya!
 4. Paghandaan ang iyong Ministro— IOU
   1. Gawing makabuluhan ang iyong buhay “sa pagkakataong ito!” (Reynang Esther 4:14)
   2. Ihanay ang kalagayan ng iyong kalooban para sa pakikipagbalikan sa asawa tulad nina Melanie at Chelle.
   3. Iwasang bumalik sa luma mong pamamaraan— umusad at iangat ang iyong sarili!

Matapos Baguhin ang Pag-asa sa Kurso 1 at Baguhin ang Iyong Isip sa Kurso 2, oras na ngayon upang Buohin ang Karunungan habang sinisimulan ang bagong buhay bago bumalik ang iyong asawa.

“Sa pamamagitan ng KARUNUNGAN ay naitatayo ang bahay; at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman, ng lahat ng mahahalaga at kaaya-ayang kayamanan.” — Mga Kawikaan 24:3-4

“Sa pamamagitan ng KARUNUNGAN ay Naitatayo ang Bahay”

C3 Kabanata 1 "Sa Batuhan" Pagbuo ng Karunungan

C3 Kabanata 6 “Isang Babaeng Palatalo” Pagbuo ng Karunungan

"At Naitatatag sa Pamamagitan ng Kaunawaan"

C3 Kabanata 7 "Malinis at Magalang" Pagbuo ng Kaunawaan

C3 Kabanata 9 "Angkop na Katulong" Pagbuo ng Kaunawaan

C3 Kabanata 10 "Iba’t-ibang Pagsubok" Pagbuo ng Kaunawaan

“Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng Karunungan”

C3 Kabanata 15 “Mga Turo ng Iyong Ina” Pagbuo ng Karunungan

Lahat ng “Mahahalaga at Kaaya-ayang Kayamanan”

Upang maihanda ang iyong tahanan, upang maihanda ang iyong buhay, babasahin mo rin ang Manggagawa sa Tahanan: PAGSULIT sa Iyong Oras! Huwag piliting mag-abala sa mga araling ito, sa halip, basashin ito para sa iyong isip at puso— tas ibilin sa iyong Asawa sa Langit kung ano ang dapat mong gawin— gawing madali, magaan at masaya! (Mateo 11:30)

 • Paghanap sa Masaganang Buhay 
 • Mabuhay sa Masaganang Buhay
 • Ang Kadukhaang Pag-iisip
 • Pag-usog ng Kabundukan
 • Pag-Aral Mula sa Bahay para sa Kalalakihan
 • Kurso sa Mga Kwento ng Kaligtasan
 • Kursong Aralin sa Pamumuhay

Maging Ministro

Maging Ebanghelista

Maging Mandirigma sa Panalangin

MAGHANDA Para sa Ministro

Mapagpasalamat na Kalooban sa mga Partner “Tala ng Pasasalamat”

Ang pagkakaroon ng mapagpasalamat na kalooban ay hindi matatawarang katangian sa sinumang babae— kaya ipahayag ito sa pagbigay ng pasasalamat sa mga partner na nagbigay daan upang maging LIBRE ang mga Kursong ito!