Restoration-Journey-1

3 LIBRE na Pang 30-Araw Paglalakbay Tungo sa Pagbuo ng Buhay May-Asawa

Kung seryoso ka sa pakikipagbalikan, nangangailangan ka ng higit na espiritwal na kakayahan, kung kaya ginawa namin ang PPE “Programa sa Pagbusog ng Espiritu”.

Inilatag namin ang lahat ng kurso na magdadala sa iyong Lakbay ng Panunumbalik ng mabilis at tunay na masiyahan sa iyong paglakbay!

Halika, dito sa site na ito, bawat araw. Sa iyong pag-SUBSCRIBE sa aming Panghihikayat ay mababasa mo ang ulat ng pahihikayat o kaya ang Pahayag sa Nagbalikang Mag-Asawa— sunod ay pumunta sa Kurso sa Lakbay ng Pakikipagbalikan sa iyong pagpindot sa larawan ng Lakbay ng Pakikipagbalikan.

Pindutin lamang ang bawat larawan o di kaya ay link sa kaliwang bahagi, aabutin ka marahil ng 90 na araw na tapusin. Karamihan na nagbuhos ng kanilang puso dito, naglalaan ng oras (dahil sila ay seryoso sa pakikipagbalikan) ay nagttagaumpay sa pakikipagbailkan bago pa man matapos ang 90 na araw at ang mga pangkatapusan na kurso. 

Tulad ng sinabi ni Isadora sa kaniyang pahayag ng pakikipagbalikan sa asawa, “Hindi ako makapagsisinungaliing, tulad ng sinabi ni Erin at ng iba na paulit-ulit sinabi sa akin, mas madali nang ang aking Asawa sa Lupa ay hindi ko kasama kaysa ngayon na kasama ko siya. Mas mahirap maglaan ng oras para sa aking Asawa sa Langit, hindi tulad nung kami lamang ang magkasama.” Ang kaniyang pakikipagbalikan ay nangyari sa gitna ng kaniyang pagkuha ng ika-3 na kurso, na importante upang maging handa sa pakikipagbalikan sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang kababaihan.

Pagbago • Pagbuo • Pagbalik 

Simulan sa Kurso 1 “Pagbago” sa loob ng 30 na araw, sumunod sa Kurso 2 “Pagbuo” sa loob ng 30 na araw, at ang Kurso 3 “Pagbalik” hanggang maipadala mo na ang iyong Pahayag sa Nagkabalikang Mag-Asawa!

“Nakipaglaban ako nang mabuti, natapos ko na ang aking takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya” (2 Timoteo 4:7)

Kurso 1: Pagbago

★★★★★ Pagsuri

Kurso 2: Pagbuo

★★★★★ Pagsuri

Kurso 3: Pagbalik

★★★★★ Pagsuri

★★★★★ Jennifer sa Tennessee

“Anung Pagbago sa Buhay Ko”

Papuri sa Diyos dahil ang buhay ko ay nagbago na! Nang simulan ko ang unang kurso, and aking buhay may-asawa at buhay ay gumuguho. Kinimkim ko ang lahat, ngunit ako ay tunay magulo na. Matapos makita ang RMI site, nakita kong ang tunay na kinailangan mapagaling at maiayos ay AKO! Nang sinimulan kong ayusin ang aking sarili, nagpakabaon sa Kaniyang Salita, nakita ko na maraming lugar sa aking buhay na kinakailangan ko humingi ng patawad at ayusin. Oh, isang maluwalhating araw nang buksan NIya ang aking mata at inialay ko ang lahat sa Kaniya. Ang mga pagbabago sa akin ay binago ang bawat sulok ng aking buhay, kasama na ang aking buhay may-asawa. Ang mga anak ko ay mas masaya, ako ay mas masaya at nakikita ko ang mga pagbabago sa aking relasyon sa aking asawa. Syempre lahat ay nagsasabi na ang aming kasal ay wala ng pag-asa at wala na akong magagawa. Ngunit — nagkakamali sila! Hindi ko inakala nang mga nakaraang buwan na masasabi kong kontento ako kung nasaan man ako ngayon.

H@L

Pag-asa para sa Akin?

Kung ang buhay may-asawa mo ay nanganganib,
Kung lahat ay sinasabing wala ng pag-asa,
Kahit na natapos na ito sa isang diborsyo

OO!
Mayroong PAG-ASA para sa IYONG kasal!!

Ang mga kababaihang nakaranas ng imposible— ang pakikipagbalikan sa asawa na lahat ay nagsasabing ganap at lubos na WALANG PAG-ASA— ay ang mga tumulong kay Erin na gawain ang mga kursong ito upang matulungan KA at ang IYONG Lakbay Panunumbalik.

Gamit ang parehong mga kagamitan (ating mga libro at bidyo) kasama ang mga bagong naisulat na aralin, ang ating PPP kurso ay dinisenyo upang makatulong sa lahat at bawat kababaihan na maranasan ang imposible — ang NAIBALIK na Buhay May-Asawa!! At, maging Babaeng Nanghihikayat— sa pamamagitan ng paglilingkot sa IBANG kababaehan.

Ngunit UNA ay kailangan ng Nabagong Pag-asa!!!

Una, Kurso 1 Nabagong Pag-asa—

Paanong Kakayanin at Gagawing Buo ng Diyos ang Iyong Buhay May-Asawa

Sa Kurso 1, sa loob ng 30 na araw, bawat umaga ay sisimulan mo sa pagpunta sa Panghihikayat PARA Kumain ang Espiritu. Magsimula bago pa man buksan ang iyong kompyuter, maaring kumanta ng awit ng pag-ibig sa Kaniya, at pumunta sa Debosyonal na Pang-Araw Araw, Ulat ng Panghihikayat, at maaring magbasa ng mangilang-ilang Awit at Kawikaan, na sinasabi ng maraming nakipagbalikan na nakakatulong at maglalatag ng pundasyon. Sa huli, magbasa ng ISANG kabanata ng librong ito, at matapos ay sumulat sa Kaniya. 

Isa pa, upang mapigilan ang mga negatibong kaisipan o komento mula sa “naghahangad ng kabutihang mga kaibigan, katrabaho o kapamilya” matapos makita ang bagong katotohanan na magbabago sa iyong buhay, ngunit bilang patunay— bawat akda ay mayroon tayong nakakapukaw na Testimonya ng Pakikipagbalikan sa Asawa upang ipagpatuloy mo ang iyong pagbuo ng iyong pananampalataya sa kakayanan ng Diyos at pagnanais na Maibalik ang IYONG Buhay May-Asawa!

Kung ang iyong espiritu man ay nabubusog sa umaga, sa buong araw, o sa oras ng iyong pag-uwi sa gabi— mahalaga na makuha ng iyong espiritu ang nutrisyon sa pamamagitan ng pagkain ng mga aralin. Siguraduhin na huwag kaligtaan ang huling bahagi ng iyong paglakabay, ang pagsulat sa talaarawan kung ano ay iyong natutunan, naisip, at naramaman sa buong araw. Ang pagsulat sa Kaniya ang maghahanda sa iyong buhay matapos ang pakikipagbalikan.

~ Erin, RMI Founder

“Ang pagsulat ng aking Lakbay ng Panunumbalik ay isang bagay na hinikayat ng Panginoon na gawin ko sa simula pa lamang, noon pang 1989, na nagpatunay na patibayin hindi lamang ang direksyon Panginoon kung saan Niya ako dinadala, isa rin itong paraan upang madiskubre ko at maranasan ng higit ang maging malapit sa Panginoon, na nagdala sa aking pakikipagbalikan at nagpanatili na malapit ako sa Kaniya sa lahat ng panahong ito.”

~ Erin, Tagapagtatag ng RMI

Ang pag-gawa sa mga aralin ay ibang iba mula sa pagbasa lamang ng RYM na libro. Ang pagtala matapos ang bawat aralin ay tumulong upang makita ko ang aking sarili at suriin ang aking buhay at ang aking relasyon sa Panginoon. Nang bumili ako ng RYM  na libro, wala akong intensyon na salihan ang mga kurso. Ngunit matapos kong basahin ang RYM na libro nang dosenang beses, ginusto ko ang higit pa. Kinailangan ko ang higit pa. Wala akong ideya na iibigin ko na ng pag-gawa sa aking mga takda. Ang Panginoon ay sinurpresa ako nang ibunyag sa akin ang mga bagay na hindi ko naisip kailanman. Marami akong natutunan sa aking sarili, sa Panginoon, ang Aming relasyon at higit pa. Mga Ginang, kung hindi ka pa sumasali sa pagkuha ng kurso, sumali ka na! Ang pag-gawa ng kurso ang naglapit sa akin sa Panginoon nang higit pa sa maiisip ko at gustong gusto ko ito! Pinupuri ko ang Iyong Banal na Pangalan! Salamat!

~Joy NABUO sa California

“Isang araw habang binabasa ko ang aking mga aralin, napakasama ng pakiramdam ko at sira ang aking loob hanggang sa maka-idlip sa aking aralin. Ngunit nang umabot ako sa bahagi na ikumpisal ang mga kasalanan. Oh mga kapatid, napakalaking pagbabago ang ginawa nito sa buhay ko. Nagising ako ngayong umaga na sariwa, magaan at tunay na napatawad. Sa katotohanan, naranasan ko ang sobra sobrang pag-ibig Niya na dumadaloy sa aking buhay, sobra ang naramdaman kong kapayapaan sa aking sarili at may bago na akong buhay!! Ngayon pakiramdam ko ako ay bagong kasintahan na may Asawa sa Langit na minamahal ako ng higit sa lahat. Panahon na upang itigil ang pagkondena at sa halip at tumakbo sa Kaniya. Kahit na nasa kailaliman na ng hukay, maaring gumapang papunta sa Panginoon dahil inaabot Niya ang ating kamay at iaangat tayo. Salamat Panginoon, tatayo akong namamangha sa Iyo habambuhay.

~ Patty NABUO sa South Africa

Sa Salita ng Kanilang Pahayag

Simula sa ating unang libro na PUNO ng NABUONG mga buhay may-asawa na nagmula sa mga kababaihan, tulad mo, na isinabuhay ang mga prinsipyo mula sa ating napakabentang RYM, dinagdagan namin ito ng mga Pahayag ukol sa mga Nabuong Buhay May-Asawa sa iyong kurso, na iyong isusulat din kung ano ang iyong ipapaalala sa sarili sa oras na panahon na upang ikaw ay sumulat ng iyong pahayag na isasama sa susunod na librong Salita sa Kanilang Pahayag

Sa pagbasa ng mga pahayag diretsong nagmula sa mga babaeng tulad mo, na isinabuhay ang mga prinsipyong matututunan, sa kawalan ng pag-asa at tila imposibleng buhay may-asawa— makikita mo ang mga resulta— Pagbabalikan! At tulad ng nabasa mo sa itaas, ang maramdaman at maranasan ang Kaniyang pag-ibig ang magpapalaya sa iyo mula sa sakit at lumbay!!

Sa bawat araw na mapatibay mo ang mga katotohanan mula sa Banal na Kasulatan ay tulong para sa iyo na tumibay at magbigay momentum sa iyong Lakbay ng Panumbalik upang matapos mo ang kursong ito. Sa lalong madaling panahon, ikaw din, ay magsasabing “Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya” — 2 Timoteo 4:7

Dahil… “At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan; upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga taga-tulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako” — Mga Hebreo 6:11-12.

At kung di pa man yan sapat upang mabuo ang iyong panampalataya, dinagdag na rn namin ang napaka bentang “Mahikayat” mga Klasikong Bidyo-Elektroniko upang makita at marinig si Erin na nagbabahagi kung ano ang ibingay ng Diyos sa kaniya at pinagdaanan niya!!

Kapag may PAG-ASA at kaya mo na paniwalaan na ang Diyos ay may kakayahan at nais Niya na MABUO ang iyong buhay may-asawa ay handa ka na para sa ika-2 kurso “Pagbuo” na may mas maraming katotohanan.

Ikalawa, Kurso 2 Pagbuo ng Iyong Buhay—

Roma 12:2 ay sinabing: “Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.”

Sa Kurso 2 mo ipagpapatuloy ang Pagbuo ng iyong buhay— upang matulungan ang iyong sarili mula sa krisis at manatiling wala nito.

Sa pagbago ng iyong isip at pagbuo ng iyong buhay base sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa halip na kung ano ang nakikita o naririnig mo mula sa iba, ang natural na resulta ay ang paglipat mo mula sa Krisis papunta sa Kalma.

Ang ating mga Kurso na Pagbuo ay nakakapagpabagong buhay na 30-araw na Lakbay sa Pagbabalik na may maiikli, makapangyarihan at nakakapukaw na araling itatama ang ating mga pangkaraniwang pagkakamali na sumasagabal sa ating pakikipagbalikan.

At upang manatili kang nahihikayat at nauudyok, kasama ang mga aralin, sinisimulan natin ng MAS MARAMING Testimonya ng mga Nagbalikang Mag-Asawa!!

Ito ay listahan ng mga ilang kurso online na aaralin mo:

Friends-1-1-300x192

Pagtatag ng Matibay at Walang Hanggang Relasyon

blushing_bride-300x199

Pagbago sa Iyo ng Diyos 

wedding-ring-300x192

Pagsuot ng Iyong Singsing sa Kasal

adultery-300x201

Pagharap sa Pagtataksil

bright_idea-300x179

Mga Lihim upang Masiguro ang Tagumpay

Ikatlo, Kurso 3 Pagbalik—

Ang kursong ito ay ginawa upang maihanda ang kababaihan sa pagkabalik at ang pagbabalik ng kanilang asawa— sa pamamagitan ng paglaan pangunahing atensyon sa pagtulong sa ibang kababaihan.

Sinabi ni Hesus, ““Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay maitutulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato” — Mateo 7:24

Ang “Pagbalik” na kurso ay nagsisimula sa pag-aral kung bakit importante na buohin ang buhay sa Bato— matapos mabago ang iyong isipan. Sa pagbasa muna, at paggawa rin ng Ang Matalinong Babae, habang nagsusulat makikita mo ang Panginoon na hinahanda ka sa pakikipagbalikan.

“Sa pamamagitan ng KARUNUNGAN ay naitatayo ang bahay; at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman, ng lahat ng mahahalaga at kaaya-ayang kayamanan” — Mga Kawikaan 24:3-4

Nagmula sa NAPAKA MABENTANG Ang Matalinong Babae— Mula sa isang MANGMANG Na Nagbuo sa Lumulubog na Buhangin, nakagawa kami ng 4 MAKAPANGYARIHANG Kurso:

Ito ay LISTAHAN ng LAHAT ng KURSO na ginawa base workbook na Ang Matalinong Babae, at ang prinsipyong binasehan natin ng apat na session ng aralin ay:

“Sa pamamagitan ng KARUNUNGAN ay naitatayo ang bahay; at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman, ng lahat ng mahahalaga at kaaya-ayang kayamanan” — Mga Kawikaan 24:3-4

Ang Kurso 3 ay may 4 na bahagi:

  1. Pagaral ng Ang Babaeng Matalino ay nakalaan para sa mga babaeng may-asawa.
  2. Paghanap sa Masaganang Buhay ay upang maihanda ang sarili sa hirap ng bagong relasyong nabalik.
  3. Ihahanda ang tahanan sa “Pagsulit ng Iyong Oras” para sa hinaharap na samahan at/o ang pabalik ng iyong asawa sa pag-aral ng Manggagawa sa Tahanan.
  4. Paghanda sa iyong SON “Samahan sa Online Network” bilang Tagapangasiwa, Tagapagpahayag o Tagapagdasal.
    • Upang maihantulad ang iyong espiritwal na posisyon para sa isang nagkabalikang buhay may-asawa tulad nina Melanie at Chelle.
    • Upang maiwasan ang pagbalik sa iyong dating gawi.
    • Upang maibuhos ang atensyon mo sa iba.

 

Isang Masaganang Buhay

“Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito nang may kasaganaan.” Juan 10:10 Ang pagbabalikan ay hindi katapusan ng iyong paglalakbay, hinyaan Niya ang pagsubok na ito upang maipakita Niya sa iyo na nais Niyang mabuhay ka bilang Nobya Niya!

• Samahan ng Pagbalikan •

Ang paghanap ng Pag-ibig sa Wakas sa pamamagitan ng pagiging Kaniyang nobya— ay siyang magpapagaling sa sakit na nararamdaman mo— MARARAMDAMAN mo at mararanasan ang kaligayahan— kaligayahang hindi mo inakalang posible!

“Ngayon, sa kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin!” Efeso 3:20

Paghanap sa Masaganang Buhay

★★★★★ Pagsuri

Mabuhay ng Masaganang Buhay

★★★★★ Pagsuri

Kadukhaang Pag-iisip
.

★★★★★ Pagsuri

Pag-usog ng Kabundukan

★★★★★ Pagsuri

Aklatang Panghihikayat
.

★★★★★ Pagsuri