Paghanap ng Masaganang Buhay

Mahal na Mapapangasawa,

Kami ay nagagalak na ibahagi sa iyo ang bagong kurso, Paghanap sa Masaganang Buhay, kung saan naniniwala kaming mapapakinabangan mo tulad nang pakikinabang namin dito bilang bahagi ng aming pagsasanay bilang mga tagapangasiwa. Nakatulong sa amin ang pagbasa nito upang lalong lumalim ang aming relasyon sa aming Asawa sa Langit at ang kalayaan at kaligayahang naidudulot bilang Kanyang asawa.

Sa iyong pagbasa ng bawat kabanata, makikita mo na marami rito ay natutunan mo na sa iba pang mga kurso at ito ang nakatulong sa mga Kababaihang Nanghihikayat na pagtuunan ng pansin—dahil kung ano man ang iyong makitang mangyayari na nagmula dito sa nakakapagpabagong-buhay na libro.

Sa baba lamang ng kawingan ng mga kabanata at Talaarawan, na iyong dapat pagtuunan ng pansin upang mapakinabangan ng lubos ang kabanatang ito, ay ang Samahan. Itong ikalawang bahagi ay kung saan maraming tagapangasiwa (sa lupon ng mga ministro), ang nakapamahagi ng mas panghihikayat, ipinapaliwanag kung paano nila naugnay ito sa kanilang sarili at kung paano ito nakatulong upang sila ay gumaling mula sa sakit at maramdamang sila ay iniibig.

Siguraduhin mong ikaw ay MALILIGAYAHAN sa panahong ito na kung saan mas makikilala mo ang iyong Minamahal. Huwag itong gawin bilang isa lamang na kursong inaaral, ngunit bilang isang pagpapahinga ninyong magkasama bilang magkasintahan.

Sana ngayon ay magbago na ang iyong buhay.

Pagmamahal para sa lahat!!

Ang SP Lupon ng Tagapangasiwa

Sundan ang #FAL Tag #PMB Tag para sa aming Mapanghikayat na kasulatan

GABAY

Siguraduhing unang NABASA ang Kabanata at tumigil para magnilay— hayaang ang Panginoon ay kausapin ka. Tanungin mo Sya, sabihin mo sa Kanya ang iyong pakiramdam, tanungin mo Siya kung ano ang gusto Niyang maituro sayo at kung ano ang Kanyang nais na matutunan mo mula sa pagbasa ng kabanatang ito. Matapos ay ibuhos ang iyong nasa puso sa iyong Talaarawan— kunin lahat ng nais Niyang ibigay sa iyo–para matulungan kang maranasan Siya at ang kanyang Masaganang Buhay ng lubusan!!

Huli, maaring sa susunod na araw, PIPINDUTIN mo na ang kawingan ng Samahan sa baba ng bawat kabanata upang mabasa kung paano ginamit ng mga tagapangasiwa ang mga prinsipyo.

Nais naming hikayatin ka na gumawa ng isang kabanata bawat Linggo “Araw ng Panginoon” o di kaya ay mas madalas pa hangga’t Siya ang gumagabay sa iyo.

At, para ihanda ang puso mo at upang maramdaman mo ng tunay kung gaano kalapit ang iyong Asawa sa Langit, hinihikayat ka naming kopyahin ang MP3 na ito kung saan ay pwede kang umawit sa iyong AL at gawin ito sa bawat sandaling magbabasa ka ng kabanata o kung ano pa man sa buong araw. “Anyone At All.”

Magbasa ng mga Testimonya ukol sa Kantang patungkol sa PAG-IBIG sa ating AL 
Kantang patungkol sa PAG-IBIG sa ating AL at Bakit Itong Kanta ang Napili

Magpasa ng Ulat tungkol sa Papuri

Kung ang kabanatang ito o ang pagkanta ng kantang ito para sa iyong AL ay pinagpala ka, hinihikayat ka naming magpasa ng Ulat tungkol sa Papuri na maaring makatulong sa ibang kababaihang mahanap ang kanyang AL!

MGA KABANATA

Kabanata 1 “Ano ang Masaganang Buhay?

 

Kabanata 2 “Paghanap sa Iyong Buhay

 

Kabanata 3 “Ang Pinakamamahal sa aking Buhay

 

Kabanata 4 “Ipamigay Ito

 

Kabanata 5 “TUNAY na Sulit na Paghihintay

 

Kabanata 6 “Wala Sila Nito

 

Kabanata 7 “Naghihintay Para Kanino?

 

Kabanata 8 "Sino Ang Iyong Pinakikinggan?"

 

Kabanata 9 “Magbigay

 

Kabanata 10 “Pagsuko

 

Kabanata 11 “Je t’aime Maman (Mahal kita, Inay)

 

Kabanata 12 “Ang Pinakamahusay na Proteksiyon Mo

 

Kabanata 13 “Kung Mahal Mo Ako

 

Kabanata 14 “Ikaw Lamang ang Mahalaga

Dahil LIBRE ang mga Kurso na ibinigay ng mga kasamahan,

aming hiling na tapusin mo ang kursong ito sa

pamamagitan ng pagsulat ng maiksing mensahe ng pasasalamat:

PINDUTIN DITO

Ito naman ay magdadala sayo sa susunod na libro sa serye ng Masaganang Buhay—

Mabuhay sa Masaganang Buhay.

PINDUTIN DITO