Samahang Panunumbalik

“Ako'y pumarito upang [ikaw] ay magkaroon ng buhay,
at magkaroon nito nang may kasaganaan”
—John 10:10

Giliw na Mapapangasawa,

“Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito nang may kasaganaan.”

Ako’y nagagalak na interesado kang sundin ang pinaka Kahanga-hangang Paglalakbay na iyong tatahakin sa tanan ng iyong buhay. Ipinangangako naming sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng isang kabanata bawat linggo, at pagsusulat sa talaarawan matapos nito, makikita mong magbabago ang iyong buhay—sa kadahilanang tunay na mararanasan ang KANYANG PAGMAMAHAL— para MABUHAY sa MASAGANANG BUHAY na Kanyang ikinamatay upang maibigay sa iyo.

John 10:10—

Maaring nakita sa iyong buhay kung ano ang nakuhang magnanakaw mula sa iyo, ang kanyang nakitil, nag-iiwan nang bakas ng pagkasira—ngunit yan ay magbabago na!!

TANDAAN: Dahil ito ay isang PAGLALAKBAY, importanteng masimulan mo ang unang libro, sumunod ang ikalawa at ang susunod nito.

IBA PANG KURSO

Ang Sobrang Sikat: