Pagsasabuhay ng Masaganang Buhay

Minamahal kong Babaeng Pakakasalan,

Sobra kaming nananabik na ikaw ay nagpatuloy sa aming ikalawang aklat, Pagsasabuhay ng Masaganang Buhay. Kung ito ang unang kurso mo sa Masagananag Buhay, pakiusap ay bumalik at simulan ang naunang aklat, PAGHAHANAP sa Masaganang Buhay, upang makuha ang pinakamainam na bunga at maunawaan ang mga pundasyon ng prinsipyo.

Lubos na nagmamahal sa inyong lahat!!

Aming Pangkat sa Samahang Panunumbalik

Liham ng Pagmamahal

Sa ngayon ang iyong relasyon sa iyong Makalangit na Asawa ay dapat na malalim na, kaya ano ngayon ang iyong tawag sa iyong “Makalangit na Asawa? Ikaw ba ay nagsisimula sa paglilmbag ng Minamahal ko, Aking Sinta, o Mahal ko sa iyong talaan? O ikaw ba ay tumatawag parin sa Kanyang Panginoon mo: Minamahal kong Panginoon, o Minanamahal kong Diyos?

Kung tinutukoy mo parin Siya bilang Diyos, na nakaupo sa langit at nakatingin pababa sa iyo, ipinapangako ko sa iyo na nais Niyang samahan ka—maupo sa tabi mo! Ipamalas ang iyong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagtukoy mo sa iyong “tunay” na asawa—hindi sa pamamagitan ng pormal na pangalan, o sa palayaw na tawag sa kanya ng kanyang pamilya—ngunit sa isang mapagmahal na tawag, isang espesyal na tawag, pangalang nagpapahayag ng pagiging malapit at pagmamahal. Isulat sa iyong talaan ang mga salita ng pagmamahal, tandaan, ito ang iyong mga Liham ng pagmamahal sa Kanya, ang Nag-iisa mong Asawa.

“Minamahal ko, nagtitiwala kami sa Iyong alam mo kung papaano maibibigay sa Babaeng magpapakasal na ito ang kalakasang loob na kanyang kinakailangan upang maramdaman, at hindi lamang maisaisip ang Iyong yakap.”

MGA TAGUBILIN

Siguruhing BASAHIN muna ang Kabanata at huminto upang magnilay—hayaan ang Panginoon na kausapin ka. Magtanong sa Kanya, sabihin ang iyong nararamdaman, itanong kung ano ang nais Niyang ituor sa iyo at ang nais Niyang makuha mo mula sa pagbabasa ng kabanata. Pagkatapos ay ibuhos ang iyong puso sa iyong Talaan, at lumabas dala ang lahat ng inilaan Niya para sa iyo—pagtulong sa iyong maranasan Siya at ang Kanyang Masaganang Buhay ng husto!

At pinakahuli, maaaring sa susunod na araw, PINDUTIN ang Pagsasama na kawing sa ilalim ng bawat kabanata upang mabasa kung papaanong ang mga kabanatang ito ay nakatulong sa aming mga ministro.

Inirerekomenda naming gumawa ng isang kabanata kada LINGGO “Araw ng Panginoon” o mas madalas kung inaakay ka Niya!

At para maihanda ang iyong puso at upang talagang maramdaman kung gaano kalapit sa iyo ang iyong Makalangit na Asawa, hinihikayat naming idownload mo ang MP3 ng isang awiting maaari mong kantahin sa iyong Makalangit na Asawa “I Only Have Eyes For You." Gawin mo ito sa tuwing ikaw ay makakapagbasa ng isang kabanata at ano mang oras sa loob ng iyong araw.

Basahin mo ang mga Testimonya para sa Awit PAG-IBIG para sa Makalangit na Asawa
Liriko para sa awit PAG-IBIG para sa Makalangit na Asawa at kung Bakit ang Kantang ito ang Napili


Magpadala ng Ulat Papuri

Kung ang kabanatang ito o ang pag-awit ng kantang ito sa iyong Makalangit na Asawa ay nakapagdulot ng biyaya sa iyo, nais ka naming hikayating Magpadala ng Ulat Papuri

na maaaring makatulong sa iba pang kababaihang mahanap din ang kanyang Makalangit na Asawa.


KABANATA

Kabanata 1 “Maaari bang ito ay Kanyang Plano?
Talaan

Kabanata 2 “Ang Pamamahagi ang Sikreto
Talaan

Kabanata 3 “Ang mga Alon ng Paghihirap
Talaan

Kabanata 4 “Kailan ako Dapat Sumuko?
Talaan

Kabanata 5 “Kasinlaki ng Palad ng Isang Tao
Talaan

Kabanata 6 “Ang Pambihirang Pagpapala
Talaan

Kabanata 7 “Paniniwala sa Diyos para sa Mas Malalaking Bagay”
Talaan

Kabanata 8 “Ikaw ay Itinatakda”
Talaan

Makailang beses kong tinanong sa aking sarili kung bakit nangyari sa akin ang mga bagay na ito? Hindi lamang ang diborsyo ngunit lahat ng bagay na nangyari sa akin simula noon. Bakit nangyari ang bawat kahirapan na aking pinagdaanan? Ngayon, pagkatapos kong mabasa ang kabanatang ito, nagdulot ng kapayapaan sa aking puso na malaman na bawat paghihirap na aking kinaharap ay ginamit ng PANGINOON para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi na ako mananatiling nakaupo at awing-awa sa aking sarili at umiiyak dahil sa mga nangyari ngunit sa halip ay, magiging maligaya dahil ang Diyos ay may planong mas malalaking bagay para sa akin.”  ~ Mercy

Kabanata 9 “Ano pang Saysay?
Talaan

Kabanata 10 “Mula sa Loob Palabas”
Talaan

Kabanata 11 ”May Kasalanan ng Lahat”
Talaan

Kabanata 12 “Ang Bawat Pabigat”
Talaan

Kabanata 13 “Mga Boses”
Talaan

Kabanata 14 “Ikaw ay Maganda!!
Talaan

Kabanata 15 “Lubos na May Sakit na Pagsinta”
Talaan

Kabanata 16 “Hindi na Babaeng Nangangalunya”
Talaan

Dahil LIBRE ang Kursong ipinaubaya sa iyo ng aming mga Katuwang, hininiling naming tapusin mo ang kursong ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng maiksing liham pasasalamat:       

MAGTUNGO RITO

PM-Revised

Pagkatapos ay magpatuloy sa iyong Paglalakbay sa Masaganang Buhay sa
aming ikatlo at pinakahinihiling na aklat, Mentalidad ng Kahirapan.

MAGTUNGO RITO