Tungkol sa May Akda 


Aking isasara ang kabanatang ito sa pagsasabi ng Juan 21:25.
‚ÄúMarami pa ring ibang mga bagay¬†na¬†ginawa‚Ķ¬†kung susulating isa-isa, sa palagay ko, kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasiya ang mga aklat na isusulat.‚ÄĚ

Si Erin Thiele ay isang asawa at in asa apat na lalaki, Dallas. Axel, Easton, at Cooper, at tatlong babae, Tyler, Tara at Macy. Ang kanyang paninindigan sa kasal ay naitayo sa Bato na Salita ng Diyos noong siya ay nasa kalagitnaan ng pagsubok na maipanumbalik ang sarili niyang kasal; Iniwan si Erin ng kaniyang asawa para sa ibang babae at tuluyan siyang dinoborsyo. Pagkatapos ng dalawang taon ang asawa niya ay bumalik at ang kanilang kasal ay milagrong naipanumbalik! 

Ang Restore Ministries ay nagsimula noong naghanap si Erin sa lahat ng denominasyon sa kanyang lugar ngunit hindi niya nahanap ang kaniyang kailangan. Ang How God Can and Will Restore Your Marriage ay isinulat upang makatulong sam ga kababaihan na ipinadala ng Panginoon sa kaniya. Isinulat ang A Wise Women habang inaaakay siya ng Panginoon na ihanda ang kaniyang tahanan para sa pagbabalik ng kaniyang asawa. Limang taon ang nakalipas naisulat naman ang How God Will Restore Your Marriage: There’s Healing after Broken Vows and A Wise Man para sa kalalakihan. Ang karanasan ng mag asawa ay isang makapangyarihang testimonya sa mga Pangako ng Diyos at ang Kaniyang Katapatan. 

Kung kayo ay may access sa Internet, siguraduhing puntahan ang Restore Ministries Encouraging Women website sa RMIEW.com. Sa aming website ay mababasa mo ang makapangyarihang testimony ang mga naipanumbalik na kasal, sumali sa aming Restoration Fellowship, ay tuklasin ang iba pa naming resources kagaya ng Wise Woman Bible Studies at ibang kursong Online at sa aming bookstore EncouragingBookstore.com 

Kung gusto ninyong masanay¬†kung paano maging ministro, maaaring dumulog sa aming website upang¬†alamin ang higit pa tungkol sa RMIOU ‚ÄúRestore Ministries International Online University‚ÄĚ RMIOU.com¬†¬†

Ang Testimonya kung Paano Binalik Muli ng Diyos
ang aming Kasal  

Mula kay Dan Thiele  

Gustong ibahagi ni Dan ang testimonya ng¬†pagpapanumbalik ng aming kasal¬†dahil sabi sa Bibliya sa¬†Apocalipsis 12:10-11,¬†‚ÄúNgayo'y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang¬†tagapagsumbong sa ating mga kapatid‚ÄĮna siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.¬†‚ÄĮAt siya'y‚ÄĮkanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa‚ÄĮsalita ng kanilang patotoo,‚ÄĮat hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.‚Ä̬†

Ang aming kasal ay patay na ngunit sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo Niya, ito ay muling nabuhay. Ang aming pag asa at dalangin ay ang aming testimonya ay makatulong sa iyo o sa sinomang kakilala mo na mapagtagumpayan ang kasamaan. Binibigay namin sa Diyos ang lahat ng parangal para sa ginawa Nya sa aming buhay. 

Noong Enero ng 1989, Iniwan ko si Erin para sa ibang babae. Ngunit, binigyan ng Panginoon si Erin ng puso at pagtitiis na maniwala na kayang ibalik muli ng Diyos ang aming kasal. Sa kalagitnaan ng maalab na pagsubok na ito kung saan si Erin ay naging isang bagong babae. Inaral nya ang Bibliya na tumatalakay sa kasal at isinabuhay ang mga prinsipyo sa kanyang buhay. Hindi nya sinabi sa akin, Nakita ko nalang sa kanya.  

Tulad ng tatlong kabataan na inihagis sa nag aalab na¬†pugon, si Erin din ay naging¬†masyadong¬†‚Äúmaluwag‚ÄĚ sam ga bagay sa kanyang buhay¬†na kanyang ‚Äúikinatali‚ÄĚ. Nasumpungan din nya ang sarili nyang naglalakad kasama ang iba, ang kanyang¬†mahalagang Panginoon. (Tignan sa Daniel 3:25.)¬†

Halos lahat, kahit ang mga¬†iginagalang¬†na pastor sa aming siyudad, ang nagsabi kay Erin n walang pag asa¬†ang makipaglaban sa aking kagustuhan na iwan siya at sumama sa ibang babae. Ngunit natagpuan ni Erin sa Salita ng Diyos na¬†‚Äúwalang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos‚ÄĚ! (Lucas 1:37) Sa mga panahong ito niya natagpuan ang Restore Ministries upang matulungan ang ibang kababaihan na¬†may kagustuhang ibalik ang kanilang kasal.¬†

Doon nagsimula si Erin na umpisahan ang pag ministeryo sa pamamagitan ng pagbahagi sa bawat isa sa kanila ng mga Kasulatan na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Di naglaon, masyado ng maraming kababaihan ang kailangan nyang tulungan, kaya nagsimula syang mag type ng mga sanggunian ng Bibliya gamit ang lumang typewriter na binigay ng kanyang ina. Ilan sa mga kababaihan na dumudulog sa kanyang mga pagpupulong ay hindi kailanman nakahawak ng Bibliya sa kanilang mga kamay, kaya inumpisahan ni Erin na itype ang buong mga bersikulo at gumawa ng kopya para iministeryonsa mga nasasaktan at inabandonang kababaihan. 

Gayonman, habang mas dumarami ang natutulungan na kababaihan ni Erin, mas lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang nagniningas na hurno ay lumakas noong akin siyang dinoborsyo ng October 1990 sa kadahilanang binayaran ito ng ibang babae. Gayunpaman, nakita ko na mayroon siyang kapayapaan, kapayapaan na kanyang kailangan upang hindi labanan o harangin ang diborsyo, ngunit magtiwala sa kanyang Panginoon. Hindi nagpatinag, ipinagpatuloy ni Erin ang pag ministryo sa ibang kababaihan sa pagbabahagi ng Salita ng Diyos. Sinabi nya kalaunan sa akin na nangako sya sa Panginoon na kung Ibabalik Nito ang kanyang kasal sa lalaking kanyang minamahal, ako, iaaalay nya ang buong buhay nya sa pagtulong sam ga kababaihan na dumadaan sa krisis ng kasal. Ginawa Niya, at ginawa ni Erin. 

Ang aming kasal ay milagrong naibalik muli sa malaking kadahilanan¬†na gawa ng pagsunod ni Erin na hindi kumuha ng abogado.¬†Iniligtas ako ng Diyos sa aking kasalanan (na agad kong pinagsisihan ng ito ay maging pinal)¬†noong nadiskubre na kahit na ginantimpalaan ng Judge ang diborsyo noong October 30, ang mga papeles¬†na isinampa ng aking abogado ay¬†ibinalik dahil sa kamalian sa paperwork! Ito, para sa akin, ang unang senyales mulas a Diyos na¬†Siya, ‚Äúkahit papano‚ÄĚ ay ililigtas ako¬†sa¬†mga¬†tanikala na¬†nakasalalay sa¬†nangangalunya. Kung si Erin ay mayroong abogado, o kung nilabanan nya ako, ang diborsyo ay¬†hindi maibabalik at hindi din ako kailanman babalik.¬†

Si Erin ay ‚ÄúUmasa laban sa pagasa‚ÄĚ (isa sa mga paborito nyang Banal na Kasulatan Roma 4:18) at natanggap ang kanyang milagro noong January 29, 1991¬†sa oras na 11:10 ng gabi kung kailan ako muling bumalik sa aming tahanan at kay Erin at sa apat naming anak. Ito ay pagtapos ng aking pangangalunya, at pagtapos ko siyang diborsyohin,¬†lagpas ng kaunti sa dalawang taon mula ng iwan ko siya at mahigitbisang taon ng magumpisa siyang mag ministeryo sa mga kababaihan.¬†¬†

Ang Pagsisimula ng Restore Ministries International

Sa sumunod na limang taon, binigyan kami pareho ng Panginoon ng kagustuhan sa aming puso at biniyayaan kami ng tatlo pang¬†‚Äúrestorasyon‚ÄĚ na mga sanggol habang patuloy si Erin sa pagministeryo sa ibang kababaihan. Noong 1996 ang unang bersyon ng¬†How God Can and Will Restore Your Marriage¬†ay nailathalang lokal at ipinadala sa¬†buong mundo.¬†Itong libro ay binubuo ng mga¬†pangunahing kabanata¬†na kinuha mula sa¬†A¬†Wise Woman Builds Her House: By A FOOL Who Tore Hers Down with Her Own Hands¬†na pinagsama sama ni Erin. Eto ay simpleng mga aralin na kanyang isinulat para sa kanyang¬†Restoration¬†Fellowship¬†na nagsimula habang ako ay wala at nagpatuloy kada linggo sa loob ng ilang taon pagkatapos kong bumalik sa aming tahanan.¬†

Doon nagsimula ang libo libong hiling para sa kanyang libro na nagumpisa sa aming ministeryo Restore Ministries International at ang aming mga publisher mula sa iba’t ibang dako ng U.S at mundo. 

Maraming libro ang naipadala sa mga bilangguan sa ibat ibang bahagi ng U.S. Mga kalalakihang sumulat na nagsasabing sila ay biniyayaan at nagsimulang makaranas ng naipanumbalik na kasal pagkatapos basahin ang restoration na libro para sa mga kababaihan! Doon nahikayat si Erin na magsulat ng bersyon para sa mga kalalakihan. Di kalaunan, sya ay nagsulat din ng manual para sa kalalakihan, A Wise Man Builds upon a Rock: By A FOOL Who Built on Sinking Sand para samahan ang libro ng men’s restoration. 

Ngayon, sa pamamagitan ng¬†RMI ‚ÄúRestore Ministries International‚ÄĚ kami ay nagmiministeryo sa mga kalalakihan at kababaihan¬†sa pamamagitan ng Internet,¬†mga libro, at videos. Noong 2005 ang RMI ay nahati sa dalawang ministeryo: Encouraging Women¬†at¬†Encouraging Men.¬†

Nakita ko sa aking buhay, at sa maraming mga tao na aming natulungan, na ang Diyos ay higit na magagawa na magpahilom at maisalba ang kahit na anong kasal! Hinihikayat ko kayo na magbasa, basahin ulit at paulit ulit ang mga libro upang matutunan ang katotohanan na magsasalba sa inyong kasal at ang mga testimonya upang palakasin ang inyong pananampalataya upang ikaw rin ay MANIWALA sa pangako ng Panginoon na maipanumbalik ang iyong kasal! 

Kapag iyong binasa¬†ang mga testimonya, markahan ang mga¬†‚Äútila‚ÄĚ imposibleng sitwasyon na kahalintulad ng sa iyo; pero pakiusap, wag¬†mong ituon kung paano naiiba ang iyong sitwasyon.¬†Sapagkat¬†ito ay naiiba dahil ang Diyos ay nakatingin, sa katotohanan ay¬†‚Äúnagsisiyasat sa palibot ng¬†BUONG lupa,¬†upang¬†PAGTIBAYIN na suportahan ka‚ÄĚ (2 Cronica 16:9) upang bigyan ka ng testimonya na kakaiba,¬†natatangi at ‚Äútila‚ÄĚ imposible kung hindi dahil sa Diyos na tulungan ang iba.¬†

Ang aming unang FAITH BUILDING¬†By the Word of Their Testimony¬†na libro ay¬†parehas may¬†first person¬†at¬†third person na¬†testimonya. Dati mayroon kaming lugar na¬†pinapagpadalhan ng Praise Reports sa aming website, kami ay nakakatanggap ng maraming¬†testimonya¬†ng¬†naipanumbalik na kasal¬†mula sa ibat ibang¬†pinagkukuhanan. Lahat kami ay nagagalak na marinig¬†mula mismo sa sariling bibig ng mga tao, kaya ngayon ay mayroon kaming mga testimonya mula sa¬†first person sa karamihan¬†ng¬†aming libro ng testimonya.¬†Kung sa first or third person man, lahat ng testimonyang ito ay nagbibigay ‚Äúpapuri sa Diyos‚ÄĚ!¬†

Sinabi sa akin ni Erin na ang¬†nakatulong sa kanya sa diborsyo na aking isinampa laban¬†sa kanya (dahil sa¬†aking¬†kahangalan)¬†ay ang kanyang kaibigan na si Sue (na nakilala ko ng isang beses), Sinabi ng asawa ni Sue kay Erin, ‚ÄúKung minamahal mo ang iyong asawa¬†kagaya ng pagmamahal ni Sue sa akin, at sinusunod mo ang mga bagay na ginagawa ni Sue para sa akin‚ÄĒang iyong kasal ay maipapanumbalik din. At higit sa lahat,¬†kahit pa¬†sabihin niya na hindi ka niya mahal, mahal ka niya.‚Ä̬†

Hayaan nyo akong sabihin ang parehas na bagay sa inyo. Kung iyong susundin ang tinuturo ni Erin sa kanyang mga libro at dalhin ang iyong puso sa kung ano ang sinasabi niya sa kanyang mga videos, kagaya ng pagpapaubaya sa iyong asawa (dahil yon ang pumukaw sa aking atensyon). At kung ikaw ay magkakamit ng parehas na tahimik at pagiging masunurin na nakita ko kay Erin (at nakita ko sa maraming kababaihan na dumulog sa aming ministeryo na ngayon ay mayroon ng naipanumbalik na kasal). Walang pagdududa na ang iyong asawa ay uuwi din. At kung sinabi niya sa iyo na hindi ka niya mahal, kahit pa anong sabihin niya, mahal ka niya. Sundan mo lang ang Panginoon at mahalin mo rin siya at huwag kang pumagitna sa ginagawa ng Diyos. Maraming bagay ang nangyari sa akin upang makita ang aking mga kamalian at gayon din ang katotohanan para sa iyong asawa. 

Huling bagay bago ako magtapos. Si Erin ay hindi kailanman nakarinig ng isang naipanumbalik na kasal bago niya tulungan si Sue at nakita na naipanumbalik ang kanya. Kahit kami ay nakakakuha ng daan daang testimony ng mga naipanumbalik na kasal mula sa maraming kababaihan sa aming libro at naka post sa aming site. Lahat sila ay nagtataglay ng bagay na kailangan hanapin ni Erin (at Sue) sa kanilang Bibliya (na ngayon ay nasa libro, videos at mga online lessons) at sila parin ay nagrereklamo na ang kanilang kalagayan ay masyadong mahirap. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Erin, pero alam ko na kung gusto mo ang gustong ibigay ng Diyos sa iyo (at mailigtas ang asawa mo kung saan siya patungo) gawin mo ito sa paraan ng Diyos ng may pananampalataya. 

Hindi ko binigyan si Erin ng hinala kailanman na ako ay babalik, pero nakatingin siya sa Panginoon at nangaliwanag. 

~ Dan 

‚ÄúSila'y nagsitingin sa kaniya at‚ÄĮnangaliwanagan: At ang kanilang mukha ay hindi malilito kailan man‚ÄĚ ‚ÄĒMga Awit 34:5¬†¬†¬†

Si Erin ay sumulat ng iba pang libro gamit ang kakaiba niyang pamamaraan ng mga Banal na Kasuoatan para mag ministeryo sa mga¬†saw isa pagibig at¬†mga espiritwal na bihag.¬†‚ÄúSinugo niya ang¬†Kaniyang¬†Salita, at‚ÄĮpinagaling sila, At‚ÄĮiniligtas‚ÄĮsila‚ÄĮsa kanilang mga ikapapahamak‚ÄĚ (Mga Awit 107:20). Mahahanap ang lahat ng kanyang mga libro sa isa sa mga¬†websites ng RMI:¬†

EncouragingBookstore.com

Erin's Testimony was only the first of countless Restored Marriage Testimonies that we continue to publish in a series of By the Word of Their Testimony.

That continue flowing in that we continue to post on our blog each Saturday.

 

"For nothing will be impossible with God." Luke 1:37