Ito ay magdadala sa iyo ng humigit-kumulang 5 minuto upang makumpleto.

Ibuhos ang iyong puso sa pagsagot sa bawat tanong (ngunit nang hindi masyadong tahasan at hindi nagbubunyag ng mga kasalanan ng ANUMANG tao, tulad ng hindi mo nais na may magbunyag ng mga bagay tungkol sa iyo sa iba). "Kaya't ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't isa at magdalanginan upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa." Santiago 5:16 "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan." 1 Juan 1:9

Makatitiyak: Lahat ng ibinabahagi mo ay mahigpit at ganap na kumpidensyal.

English

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pakitiyak na maingat mong punan ito upang maipadala namin sa iyo ang iyong pagsusuri.
Ako ay:
Kung ikaw ay lalaki, pakibisita ang EncouragingMen.org
Kung nagsasalita ka ng higit sa isang wika, mangyaring idagdag silang lahat.
Nandito ako:
Ano ang kasalukuyang katayuan ng iyong buhay may-asawa? *Siguraduhin na piliin ang pinakanaglalarawan sa iyong sitwasyon para mabigyan namin ng tamang dyagnosis at maatasan ng tamag daan.
Nabasa mo na ba ang aklat na "Paano Ang DIYOS Marri at Nais Magbuo na Muli ng Iyong Buhay May-asawa"
Upang kami ay makapaglingkod nang mas epektibo sa iyo, pakisuri kung anong mga alalahanin ang naaangkop sa iyo:
Interesado ka bang malaman kung paano mo matutulungan ang ibang kababaihan na nasa krisis sa pag-aasawa bilang 💔 Marriage Minister 💔? CLICK sa LARAWAN na naglalarawan sa iyo ngayon.
Panghuli, mangyaring piliin kung paano mo gustong isagawa namin ang iyong Pagsusuri sa Kasal mula sa mga pagpipilian sa ibaba.
Pakitandaan: Ang iyong apelyido at email address ay hindi nakikita (at inaalis namin ang anumang mga detalye upang protektahan ang iyong pagkakakilanlan) dahil ang pagpapasya ay mahalaga sa iyong Paglalakbay sa Pagpapanumbalik.