Sharing is caring!

Ito ay magdadala sa iyo ng humigit-kumulang 5 minuto upang makumpleto.

Ibuhos ang iyong puso sa pagsagot sa bawat tanong (ngunit nang hindi masyadong tahasan at hindi nagbubunyag ng mga kasalanan ng ANUMANG tao, tulad ng hindi mo nais na may magbunyag ng mga bagay tungkol sa iyo sa iba). "Kaya't ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't isa at magdalanginan upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa." Santiago 5:16 "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan." 1 Juan 1:9

Makatitiyak: Lahat ng ibinabahagi mo ay mahigpit at ganap na kumpidensyal.

English

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pangalan:
Kung nagsasalita ka ng higit sa isang wika, mangyaring idagdag silang lahat.
andito na ako:
Ano ang kasalukuyang katayuan ng iyong buhay may-asawa? *Siguraduhin na piliin ang pinakanaglalarawan sa iyong sitwasyon para mabigyan namin ng tamang dyagnosis at maatasan ng tamag daan.
Nabasa mo na ba ang aklat na "Paano Ang DIYOS Marri at Nais Magbuo na Muli ng Iyong Buhay May-asawa"
Upang kami ay makapaglingkod nang mas epektibo sa iyo, pakisuri kung anong mga alalahanin ang naaangkop sa iyo: