Kabanata 3 "Isang Maamo at Payapang Espiritu"

“Kundi ang pagkataong natatago sa puso,
na may damit na walang kasiraan ng
espiritung maamo at payapa,
na may malaking halaga sa paningin ng Dios.”
1 Pedro 3:4.

TAG WW

Isang sikat na paguugali ngayon ay ang pagiging malakas. Subalit, Sinabi ni Hesus sa atin, “Pagpalain ang maamo”! Nang hindi natin nalalaman, tayo ay naligaw sa mapanganib na lupa, “lumulubog na buhangin.” Ang Maiingay at rebeldeng mga kababaihan ay pangkaraniwan at tanggap. Sa mga palabas sa telebisyon, ang mga kababaihang ito ay nakakakuha ng maraming halakhak. Ang pagiging maamo ngayon ay itinuturing na kahinaan. Kaya’t kung ang asawang lalaki ay lumayo sa Katotohanan, maririnig mo ang mga Kristiyanong nagpapayo sa asawang babae na gumamit ng “matigas na pagmamahal” na pamamaraan mula sa librong Ang Pagmamahal ay dapat Matigas. Sa araling ito ay hahanapin natin ang Salita ng Diyos upang makita ang katotohanan tungkol sa “matigas na pagmamahal”. Pinagpapapala pa ba ang maamo, O napaglipasan na panahon ang Bibliya?

Matigas na Pagmamahal

Ang Pagibig ay matiyaga. Binigyan tayo ng Diyos ng deskripsyon ng pagibig. Tignan kung iyong makikita ang salitang “matigas” o kahit na anong salita na kahalintulad. “Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man…” 1 Corinto 13:4-8.

Ito nga ang utos ko sa inyo. Isang panibagong kaisipan sa mga simbahan ngayon (kasabay ng titulo ng isang tanyag na libro) ay ang “pagibig ay isang pagpili.” Basahin kasama ko ang mga sumusunod na bersikulo upang makita kung sinabi ng Diyos na maaari tayong “pumiling” magmahal. O inuutos ba ng Diyos na gawin natin ito bilang tagasunod ni Kristo? “Ito nga ang utos ko sa inyo: magmahalan kayo.” Juan 15:17.

Mahalin ang iyong mga kaaway. Pinapayuhan tayo ng ating mga kaibigan na “ingatan ang ating sarili” at “huwag mahalin ang hindi kaibigibig.” Kailangan ba natin silang ibigin o hindi? “Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo, Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait.” Lucas 6:27-28.

Kung mamahalin mo ang mga nagmamahal sa iyo. Sa passage na ito ay mas malinaw ang sinasabi ng Diyos. Kanya pang binalaan ang mga nagmamahal sa karapat dapat lang mahalin. “Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig…Sapagka't kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis?” Mateo 5:44-46.

Daigin ng kabutihan ang kasamaan. Ang libro na nagtutulak sa atin na maging “matigas” sa ating mga asawa ay nagsasabi din na kailangan nating komprontahin ang ating asawa at magdulot ng krisis. Sa madaling salita, ilagay natin ang mga bagay sa ating mga kamay. Basahin kung paano tayo kailangan mag iwan ng puwang para sa Kaniyang galit. Ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? “Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, ‘Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti,’  sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.” Roma 12:12, 14, 17, 19, 21.

Hindi gumanti ng pagalipusta. Maaaring natanong mo na sa iyong sarili, “Bakit kailangan kong pagdusahan ang mga kahirapang ito, at hindi man lang magkaroon ng kasiyahan sa pagganti?” Basahin ang paliwanag ng Diyos para sa iyong paghihirap. “Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya…Na, nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pagalipusta; nang siya'y magbata, ay hindi nagbala; kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa (Diyos) humahatol ng matuwid.” 1 Pedro 2:21-23.

Mapapalad ang maaamo. Kung hindi mo ilalagay ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay at magkaroon ng “matigas na paninindigan,”ang iba (kahit mga Kristiyano) ay sasabihan kana ikaw ay isang doormat. Hayaan mong ipaalala ko sayo kung sino ang sinasabi ni Hesusna bibiyayaan. “Mapapalad ang maaamo, sapagka't mamanahin nila ang lupa.” Mateo 5:5.

Ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay nalinlang sa paniniwalang ang pag kompronta, at hindi pagiging mabait at matigas, ay makakapagpabago sa isang tao. Kung iyon ay totoo, bakit kinakailangan ng Diyos na gumamit ng kabaitan upang hikayatin tayong magsisi? Ang mga makasalanan ay hindi lumuluhod sa altar upang tanggapin ang Panginoon dahil iniisip nila na sila ay huhusgahan o paparusahan, tama ba? “O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisis?” Roma 2:4.

Ang katuwiran ng Diyos. Maaaring ipaalala sa iyo ng mga tao noong itinaob ni Hesus ang mesa sa mga templo. Gagamitin nila ang halimbawang ito para sabihin sa iyo na may “karapatan” kang magalit sa ibang tao. Sinabi ng Diyos na siya ay selosong Diyos; Tayo ba ay maaari ding magselos? “Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios.” Santiago 1:19-20.

Na hindi mo gawin ang mga bagay na ikalulugod mo. Kung tayo ay magkaroon ng pagnanais na gumawa o magsalita sa ibang tao ng kahit na anong hindi maamo, tayo ay naglalakad sa laman at hindi naglalakad sa Espiritu. “Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagka't ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka't ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,  Kaamuan, pagpipigil.” Galacia 5:16, 17, 22-23. Ang lumang kasabihan, “gawin mo sa iba ang gusto mong gawin din sa iyo” ay mula sa Banal na Kasulatang, “At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila.” Lucas 6:31.

Ang pagkakamali ng mga taong walang prinsipyo. Binalaan tayo ng Diyos na hindi natin dapat pakinggan o sundin ang mga taong nagtuturo sa atin ng salungat sa Banal na Kasulatan. “Ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya…na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Datapuwa't magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo.” 2 Pedro 3:14-18. Kung alam natin ang Salita, tayo ay hindi magiging mahina sa pagtanggap ng kamalian bilang katotohanan.

Ikaw ay mangagpasakdal. Sinasabi ng ilang may akda, at ibang pastor, na hindi tayo inaasahan ng Digos na maging perkpekto. Ano ba ang sabi ng Diyos? “Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.” Mateo 5:48.

Sinoman ay di makakakita sa Panginoo. Isang labis na mahalagang dahilan para sa iyong mapayapang pakikitungo sa iyong asawa o ibang tao ay upang hayaan na makita ng ibang tao sa atin si Kristo. “Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon.” Mga Hebreo 12:14.

Ang ministerio ng pagkakasundo. Tayo ay dapat na maging sugo ni Kristo para sa pagkakasundo. “Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo; Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.”2 Corinto 5:18-20.

Baka ikaw naman ay matukso. Ang mga sumusunod na Banal na Kasulatan ay babala sa atin na kung hindi tayo maamo sa ibang tao kung sila ay nagkasala laban sa atin. “Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.” Galacia 6:1-2.

 Baka makita ng Panginoon ay ipagdamdam ng loob siya. Maraming kababaihan ang ikinatutuwang makita ang kanilang mga asawa na “makuha ang nararapat sa kanila” tuwing pinaparusahan ng Diyos ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng problemang pinansyal o iba pang pagsubok. Di kalaunan, nagiging maayos ang sitwasyon ng mga ito. Bakit nangyayari ito? “Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, At huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal: Baka makita ng Panginoon, at ipagdamdam ng loob siya, At kaniyang ihiwalay ang poot niya sa kaniya.” Mga Kawikaan 24:17.

Tagatupad ng mga Salita. Mahalagang malaman natin ang Katotohanan at umayon tayo sa nakikita natin sa Banal na Kasulatan, pero hindi tayo dapat tumigil doon. “Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili…na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.” Santiago 1:22,25. “Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya.” Santiago 4:17.

Pagpapatawad

Maraming kababaihan ang hindi pinapatawad ang kanilang mga asawa dahil hindi nila lubusang naiintindihan ang malubhang kahihinatnan ng hindi pagpapatwad. Hanapin natin sa Banal na Kasulatan upang makita kung ano ang sinasabi ng Diyos ukol sa pagpapatawad sa ibang tao:

Ang madalas nating itanong sa ating mga sarili ay “Bakit kailangan kong magpatawad?”

Dahil ikaw din ay pinatawad ng Diyos. Dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus, pinatawad tayo ng Diyos. “At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” Efeso 4:32.

Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibinuhos ni Hesus ang Kaniyang dugo para sa ikapagpapatwad ng lahat ng mga kasalanan. “Lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran.” Mga Hebreo 9:22. “Sapagka't ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.” Mateo 26:28.

Malalamangan tayo ni Satanas. Kailangan nating magpatawad, upang hindi tayo malamangan ni Satanas. “Sapagka't ang aking ipinatawad naman,… ay dahil sa inyo, sa harapan ni Cristo;  Upang huwag kaming malamangan ni Satanas: sapagka't kami ay hindi hangal sa kaniyang mga lalang.” 2 Corinto 2:10-11.

Hindi kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Sinabi ng Diyos na hindi ka Niya patatawarin, kung hindi ka magpapatwad sa iba. “Sapagka't kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapuwa't kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan.” Mateo 6:14-15. Siguraduhing ang pagpapatwad ay hindi lang sa labi namumutawi. “Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso.” Mateo 18:35. (Basahin ang lahat sa Mateo 18:22-35.)

Pagtibayin mo ang pagibig sa kaniya, upang mapawi ang kalungkutan ng nagkasala. “…Bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka sa anomang paraan ay madaig ang gayon ng kaniyang malabis na kalumbayan. Dahil dito'y ipinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pagibig sa kaniya.” 2 Corinto 2:7-8.

Ngunit hindi ba dapat na nagsisisi ang nagkasala kung ako ay magpapatawad?

Ama, patawarin mo sila. Ang mga nagpako kay Hesus ay hindi humingi ng kapatawaran o nagpahayag ng kalungkutan sa kanilang ginagawa o nagawa. Kung tayo ay Kristiyano, tayo ay tagasunod ni Kristo; kung kaya’t kailangan nating sundan ang Kaniyang halimbawa. “Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” Lucas 23:34. Noong si Stephen ay pinagbabato, sumigaw siya bago siya pumanaw,  “Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito.” Mga Gawa 7:60.

Ngunit gaano kadalas akong inaasahan ng Diyos na magpatawad?

Makapitongpung pito. Noong tinanong ni Pedro kung gaano kadalas siya dapat magpatawad sa kaniyang kapatid, sinabi ni Hesus sa kaniya,  “Hindi ko sinasabi sa iyo, Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa makapitongpung pito.” Mateo 18:22. Iyon ay 490 na beses!

Hindi na aalalahanin. Ang pagpapatawad ba ay nangangahulugan na aking kakalimutan ang kasalanan, kahit na sa pagtatalo? “Sapagka't aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin.” Jeremias 31:34. “Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, Gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin.” Mga Awit 103:12. Kailangan mong maintindihan na pipiliting ibalik ni Satanas ang mga lumang paglabag sa iyong pagiisip. At kapag ginawa niya iyon, kailangan mong magpatawad muli. Marami sa atin na nagpatawad sa ating mga asawa na hindi naging tapat sa atin ang nakakaranas ng “balik tanaw” ng pangangalunya pagkatapos bumalik ng ating mga asawa sa ating mga bahay. Ito’y kagaya ng espiritwal na trauma sa giyera.

Paano ako magpapatawad kagaya ng sinabi sa akin ng Diyos sa Kaniyang Salita?

Diyos lamang. Tanging ang Diyos ang makakatulong sa iyong gawin ito. Kailangan mong magpakumbaba at hingiin sa Kaniya na bigyan ka ng biyaya. “Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Dios lamang?” Marcos 2:7.

Nagbigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Paano ako makakakuha ng biyaya na aking kailangan? “Ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan.”1 Pedro 5:5-6.

Pabababain ang iyong puso. Paano ako magkakaroon ng kababaang loob? “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, At hinamak ang payo ng Kataastaasan: Kaya't kaniyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap; Sila’y nangabuwal, at walang sumaklolo. Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, At iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.” Mga Awit. 107:11-13. “Aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; At ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan.” Mga Awit 35:13. Maaari tayong magtrabaho, magayuno at magdasal upang makakuha ng kababaang loob. Natagpuan ko sa maraming beses na hinayaan ng Diyos na magkasakit ako o ang aking mga anak ay upang patahimikin ako at pababain ang aking loob.

Kailan ko dapat patawarin ang mga taong nagkasala sa akin? Hindi ba dapat ako ay mahatulan muna?

Una makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid.  “Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain.” Matep 5:23-24. Kung hindi ka pa nakakapagpatawad sa iba, lalo na sa iyong asawa, kailangan mong humingi ng tawad.

Kapaitan. Ang hindi pagpapatawad sa iba ay nagdudulot ng kapaitan. Ang kahulugan ng kapaitan ay “lason”! “Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit…ay mangaalis nawa sa inyo.” Efeso 4:31. Ang hindi pagpapatawad sa iba ang kumakain sa iyo, hindi ang ibang tao. “Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan.” Mga Kawikaan 14:10.  “Sapagka't nalalaman niya ang mga lihim ng puso.” Mga Awit 44:21.

Ang kapatid na nasaktan. Siguraduhing alalahanin ang mga sumusunod na gabay sa Banal na Kasulatan kung hihingi ng kapatawaran. Marami akong narinig na mas lumala noong sila ay nanghingi ng kapatawaran o wala itong magandang naiduloy. Ako ay makakapagsalita mula sa aking karanasan. May mga pagkakataon, tuwing ako ay humihingi ng tawad, nasasabi ko ito sa maling paraan at mas lalong nasasaktan ang ibang tao. “Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan.” Mga Kawikaan 18:19.

Bihagin ang lahat ng isipan. Bihagin ang lahat ng isipan at tignan ang iyong kamalian kung paano nakikita ng Diyos ito at sa mat ang ibang tao. “…binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Cristo.” 2 Corinto 10:5.

 Pagbibigay lugod sa mga tao. Alam ng Diyos ang ating motibo at ang ating puso. “…nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso.”1 Samuel 16:7. “…sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo; Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios.” Efeso 6:5-6. “Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso.” Mga Kawikaan 18:2.

Bawat Salitang walang kabuluhan. Ang bawat salitang sasabihin mo ay dapat pinagpilian mo ng maigi. Ihanda ang iyong bawat salita. “Ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.” Mateo 12:36. Simulan sa pagsusulat ng kung ano man ang iyong sasabihin. Sumunod, basahin ng malakas ang iyong isinulat, ilagay ang iyong sarili sa katauhan ng ibang tao at pakinggan mula sa kanyang pananaw. Ito ba ay tunog ng nagbabanta? Hingiin sa Diyos na ilagay ang tamang salita sa iyong bibig.

Maraming salita. “Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang.” Mga Kawikaan 10:19. “Ang madaldal na musmos ay mabubuwal.” Mga Kawikaan 10:10. Sabihin lamang kung ano ang iyong ginawa; wag mong umpisahan sa pagsasabi ng ganito, “Noong ginawa mo ito, at ito, at ito, kaya ako naging…”

Hindi siya nagbanta. “Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan….” Mateo 5:25. Kung ang ibang tao ay umpisahang hamakin ka, wag mong ibuka ang iyong bibig liban nalang para sumang ayon. “Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi Siya nagbanta….” 1 Peter 2:23.

Hindi ako karapatdapat. Ang alibughang anak ay naghanda ng kaniyang mga salita pagkatapos niyang magdesisyon na bumalik sa kanilang tahanan at sinalita ito ng may kababaang loob: “Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kaniya, ‘Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa iyong paningin: Hindi na ako karapatdapat na tawaging anak mo: gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan.” Lucas 15:18-19.

Katamisan sa kaluluwa. Gawing matamis at mabuti ang mga salita. “Katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan.” Mga Kawikaan 16:21. “Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, Matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto.” Mga Kawikaan 16:24.

Gawin ang mga Bagay na Ito

“Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan; at sa kagalingan ay ang kaalaman; At sa kaalaman ay ang pagpipigil; at sa pagpipigil ay ang pagtitiis; at sa pagtitiis ay ang kabanalan; At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid; at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pagibig. Sapagka't kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga….sapagka't kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man.” 2 Pedro 1:4-10.

Ilapat ang Lahat ng Sigasig

“Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap.” Mga Kawikaan 11:27.

Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.” 2 Timoteo 2:15.

“Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo.” Efeso 4:1-3.

Sa Iyong Pananampalataya

“Ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.” Roma 10:17.

“Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya.” 1 Corinto 16:13.

“Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama.” Efeso 6:16.

“Sapagka't kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.” Santiago 2:26.

Idagdag ang Kabutihan

“Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya.” Mga Kawikaan 31:10-11.

“Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, Nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat…ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya'y pupurihin.” Mga Kawikaa 31:29-30.

Ilapat ang Kaalaman

“Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak; At ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto.” Mga Kawikaan 8:10.

“Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Sapagka't sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka: At sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan.” Mga Kawikaan 24:5-6.

“Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.” 2 Timoteo 3:6-7.

Pagkatapos ay Kontrolin ang Sarili

“Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; At siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan .” Mga Kawikaan 16:32.

“Ako'y magiingat sa aking mga lakad, Upang huwag akong magkasala ng aking dila: Aking iingatan ang aking dila ng paningkaw, Samantalang ang masama ay nasa harap ko.” Mga Awit 39:1.  “Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kaniyang sarili: At siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kaniyang sarili. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya: Sawayin mo ang pantas, at kaniyang iibigin ka.” Mga Kawikaan 9:7-9.

“Siyang hindi pumipigil ng kaniyang sariling diwa Ay parang bayang nabagsak at walang kuta.” Mga Kawikaan 25:28.

Pagkatapos ay Pagtitiis

“Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.” Santiago 1:3.

“At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.” Mateo 10:22. 

“Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata.” Mga Hebreo 10:32.

Pagkatapos ng Kabanalan

“Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan:  Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating.” 1 Timoteo 4:7-8.

“Datapuwa't ikaw, Oh tao, ng Dios, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pagibig, sa pagtitiis, sa kaamuan.” 1 Timoteo 6:11.

“Na nagtuturo sa atin, upang, pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito.” Tito 2:12.

At sa Kabanalan, Kabaitan sa Kapatid

“Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip.” 1 Pedro 3:8.

“Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; At ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila.” Mga Kawikaan 31:26.

“Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdala.” Colosas 3:12-14.

At sa Huli Pagibig

Pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan.” 1 Pedro 4:8.

Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway.” Mateo 5:44.

“…mahalin ang kanilang mga asawa.” Tito 2:4.

“Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa.” Juan 13:34.

“Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;  Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.

“Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man…” 1 Corinto 13:4-8.

Oo, Malalaman Nilang Kristiyano Tayo sa pamamagitan ng Ating Pagmamahal!

Personal na pangako: Na naisin at pagsikapan na maging magiliw at tahimik. “Mula sa aking natutunan sa mga Banal na Kasulatan, ako ay nangangako na gagawin ang lahat ng aking natutunan na maging maagap sa pakikinig at mahinahon sa pagsasalita. Aking patatawarin ang mga nagkasala sa akin at gagawin ang aking makakaya na makipagkasundo sa mga taong aking nasaktan.”

Kung handa ka nang mangako sa DIYOS na tapusin ang kursong ito, sa PAGPINDOT RITO, sumasang-ayon ka sa Personal na pangako, at handa ka nang itala sa kasulatan ang susunod na hakbang patungo sa iyong Lakbay ng Panunumbalik sa iyong form ng "Pang-Araw Araw na Tala". Huwag kang magmadali, maupo, kunin ang iyong kape o tsaa, at ibuhos ang iyong puso sa iyong Talaarawan.

Isa pa, kung nais mong may ma-kaparehang ePartner na TULAD MO MAG-ISIP matapos ang iyong Pagbuo, SIGURADUHIN na ibuhos ang iyong puso sa BAWAT aralin.